TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Công ty Luật Lion cung cấp các dịch vụ:

  • Tư vấn,đại diện thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
  • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:
  • Tư vấn nội bộ doanh nghiệp:
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên:
  • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh:
  • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:
  • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, và mua bán doanh nghiệp, dự án;
  • Tư vấn nội bộ doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên.