CÔNG VIỆC CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TOÀ DÂN SỰ PHÚC THẨM

Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ công tác, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, Kiểm sát viên trên cả nước luôn đề cao trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa xét xử các vụ, việc dân sự, đảm bảo quá trình giải quyết các vụ việc dân sự kịp thời, đúng quy định của pháp luật và góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Kiểm sát viên và ngành Kiểm sát nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số phiên tòa, phiên họp, Kiểm sát viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa phát huy được quyền năng pháp lý của Kiểm sát viên và Viện kiểm sát theo pháp luật quy định, nên chất lượng công tác kiểm sát giải quyết một số vụ việc còn chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Trước khi thực hiện điều đó, ngày 12/10/2020, VKSNDTC đã thông qua Quyết định 363 / QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định hướng hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Theo đó, khi tham gia phiên tòa phúc thẩm, tại phiên tòa Kiểm sát viên cần làm các công việc sau:

- Theo dõi và ghi chép diễn biến tại phiên bản;

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa;

- Kiểm tra việc rút đơn khởi kiện; change, plug-in, kháng cáo; kiểm tra lại hoặc thực hiện thay đổi, bổ sung, kháng rút ra tại phiên bản;

- Kiểm tra công việc Hội đồng xử lý chấp nhận tài liệu, chứng cứ được giao tại phiên tòa, công bố tài liệu, chứng cứ tại phiên bản; Kiểm tra viên yêu cầu tài liệu thập phân, chứng cứ tại phiên bản;

- Hỏi và kiểm tra việc hỏi, tranh luận, đối đáp;

- Kiểm tra việc tạm ngừng, phiên bản tạm dừng;

- Kiểm tra việc quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đồng sự tại phiên tòa;

- Kiểm sát quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ việc xử lý thẩm định;

- Kiểm tra áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm dừng tại phiên tòa;

- Trình bày và phát điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa;

- Kiểm tra đề nghị, dự án và kiểm tra phiên bản phiên bản.

Quyết định 363 / QĐ-VKSTC có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2020.