QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VỀ BHXH

     Trong thời gian qua, công cuộc cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử đã và đang được các cơ quan từ trung ương đến địa phương, các bộ ngành, đoàn thể quan tâm, thực hiện toàn diện, quyết liệt, nhanh chóng. Đối với từng lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ có những quy định riêng để cụ thể hóa.

     Tiêu biểu là ngày 22/9/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Quyết định 1166/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chức thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, quy định về việc sử dụng chữ ký số đối với văn bản điện tử trong ngành BHXH như sau:

        - Văn bản điện tử phải có đủ chữ ký số của cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm ký văn bản điện tử theo quy định.

        - Văn bản điện tử được ký bởi chữ ký số của cá nhân có giá trị như văn bản giấy được ký tay bởi cá nhân đó.Văn bản điện tử được ký bởi chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu có giá trị như văn bản giấy được ký tay bởi người có thẩm quyền đó và được đóng dấu.

        - Văn bản điện tử được số hóa từ văn bản giấy đã ký, đóng dấu được ký số bởi chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản có giá trị như văn bản giấy đã ký, đóng dấu khi chưa số hóa.

        - Việc ký thay, ký thừa lệnh theo quy định của pháp luật thực hiện bởi người có thẩm quyền sử dụng chữ ký số của mình, được hiểu căn cứ vào chức danh của người ký ghi trên chứng thư số.

   Quyết định 1166/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.